به نام خدایی که همین نزدیکیست ...

وقتی که مشکلی داری تنها خدایت را آرام صدا کن زودتر از هرکسی می شنود

حروف وجودم

تعاتنللایشسشلارذلارلبنهخمنبینسبسیباستنبانسیبانسیتبانستبیی بیلنتیبالینبتالیتبالتیبنالتنیلاینلتاسیقعهثاتبرتقبباتاقاتاقبالتلا لنیبلتیبتلامنلتیتبدذدذقبیهخندیبترتعتنیبلرز تانبلمتانبلاتلبمناتلمبناتمنلاتنیبلیبتذظطزطزاتفغفقعحض لنتتبلیمنبتلینبتلتنیبتلمنیبتلاریولرثقصقتناقتنانتشسحخهبت خدایا می بینی... دستانم را آزاد گذاشتم تا هرچه می خواهند بنویسند... آزاد ... و بدون مرز... نتیجه این شد... در بسیاری از اوقات زندگی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 25 بازدید
بهمن 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
زن
1 پست
نماز
1 پست
ماه_رجب
1 پست
خدا
2 پست
شیطان
1 پست
تغییر
1 پست
clock
1 پست
با_معرفت
1 پست
غم
1 پست
فنجان
1 پست
تاب
1 پست
نقطه_صفر
1 پست
حسین
1 پست
حق
1 پست
جستجو
1 پست
مادر
1 پست
زمان
1 پست
راه
1 پست
زندگی
1 پست
آرزو
1 پست
تلویزیون
1 پست
مرگ
1 پست
سکوت
1 پست
تنها
1 پست
شکار
1 پست