به نام خدایی که همین نزدیکیست ...

وقتی که مشکلی داری تنها خدایت را آرام صدا کن زودتر از هرکسی می شنود

بهمن 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
اسفند 89
1 پست