# نماز

حروف وجودم

تعاتنللایشسشلارذلارلبنهخمنبینسبسیباستنبانسیبانسیتبانستبیی بیلنتیبالینبتالیتبالتیبنالتنیلاینلتاسیقعهثاتبرتقبباتاقاتاقبالتلا لنیبلتیبتلامنلتیتبدذدذقبیهخندیبترتعتنیبلرز تانبلمتانبلاتلبمناتلمبناتمنلاتنیبلیبتذظطزطزاتفغفقعحض لنتتبلیمنبتلینبتلتنیبتلمنیبتلاریولرثقصقتناقتنانتشسحخهبت خدایا می بینی... دستانم را آزاد گذاشتم تا هرچه می خواهند بنویسند... آزاد ... و بدون مرز... نتیجه این شد... در بسیاری از اوقات زندگی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 24 بازدید